Hakkımızda

Dernek Üyeliği

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki türlü üyesi vardır

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

            Derneğe asıl üye olmak isteyenler, Yönetim Kurulunca belirlenecek gerekli belgeleri tamamlayarak Yönetim Kurulu başkanlığına başvururlar. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

         Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 Asıl Üyelerin Görev ve Yetkileri :

-Olağan ve olağanüstü kurullara katılmak, Genel Kurullarda önerilerde bulunmak.

-Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri tüzük hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.

-Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetim Kurulları’nın asıl ve yedek üyelerini seçmek ya da seçildiği takdirde bu görevleri yürütmek.

-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul`da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

            -Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile Tarih eğitimi ya da yakın dallarda derneğin amaçlarına uygun hizmetlerde bulunmuş olanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyelerin genel kurulda oy kullanma yetkileri yoktur.

         Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

         Üyelikten Çıkma

         Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

         Üyelikten Çıkarılma

         Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

         1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

         2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

         3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

         4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyeler

 1. Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
 2. Prof. Dr. Dursun DİLEK
 3. Prof. Dr. Reşat GENÇ
 4. Prof. Dr. Hamza KELEŞ
 5. Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU
 6. Doç. Dr. Bahri ATA
 7. Doç. Dr. Cengiz DÖNMEZ
 8. Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK
 9. Doç. Dr. Uğur ÜNAL
 10. Doç. Semih AKTEKİN
 11. Doç. Dr. Hüseyin KÖKSAL
 12. Yrd. Doç. Mustafa ÖZTÜRK
 13. Yrd. Doç. Dr. Ayten KİRİŞ
 14. Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIRPIK
 15. Yrd. Doç. Dr. Şahin ORUÇ
 16. Yrd. Doç. Dr. İsmail ACUN 
 17. Yrd. Doç. Dr. İbrahim TURAN
 18. Yrd. Doç. Dr. Yasin DOĞAN
 19. Arş. Gör. Dr. Banu ÇULHA ÖZBAŞ
 20. Arş. Gör. Ramazan ALABAŞ
 21. Fethullah GÜNER
 22. Yeliz KALE
 23. İdris ESMER
 24. Yusuf PARLAK
 25. Adem ARTAN
 26. Öğr. Gör. Yasemin ERTUNA
 27. Volkan TUNCAY
 28. Hüseyin GÜNGÖR
 29. Alpaslan PATA
 30. Hakan HERDEM
 31. Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN
 32. Ümmügülsüm CANDEĞER
 33. Dr. Meliha KÖSE
 34. Dr. Hasan SUNGUR
 35. Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı ÖZTÜK
 36. Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK
 37. Ok. Fatma GÜLTEKİN
 38. Arş. Gör. Neval AKÇA BERK
 39. Yrd. Doç. Dr. Hasan IŞIK
 40. Arş. Gör. M. Ahmet TOKDEMİR
 41. Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖKÇE
 42. Yrd. Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ
 43. Yrd. Doç. Dr. Gülin KARABAĞ
 44. Yrd. Doç. Dr. Harun ER
 45. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY
 46. Yrd. Doç. Dr. Erdal ASLAN
 47. Yrd. Doç. Dr. Bülent AKBABA
 48. Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ORAL
 49. İlhan KÜÇÜK
 50. Arş. Gör. Tuğba BELENLİ
 51. Arş. Gör. Osman SABANCI
 52. Prof. Dr. Refik TURAN
 53. Doç. Dr. M. Ali ÇAKMAK
 54. Vicdan CAZGIR
 55. Gülşen TURAL
 56. Ayşe Bilgiç
 57. Öğr. Gör. Besime Arzu Güngör
 58. Yrd. Doç. Dr. Sevgi COŞKUN
 59. Arş. Gör. Özgür AKTAŞ
 60. Fatma TÜRKAN
 61. Ayşe Beyza BÜYÜKÇINAR
 62. Yrd. Doç. Dr. Yaşar KOP
 63. Arş. Gör. Nihan EROL