TUHED

Etkinlik Kitabı

Alternative flash content

Requirements

T.E.B.D. Facebook'ta

Derneğimizin Facebook grubuna buradan ulaşabilirsiniz...

Üye Girişi

Son Yayınlananlar

İstatistikler

Makale Görünüm Sayısı
232520

Kullanıcılar

5 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Makaleler Makaleler

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
Başlık Tıklamalar
Aktekin, Semih (2012), "9. Sınıf Yeni Tarih Dersi Öğretim Programı İle İlgili Öğretmen Görüşleri", MİLLİ EĞİTİM, Sayı 194, Sayfa 253-278. 1075
Aktekin, Semih (2010), "Yeni Sosyal Bilgiler ve Tarih Dersi Programları, Öğretmen Eğitimi ve Toplumsal Barış", EĞİTİM, ÇATIŞMA VE TOPLUMSAL BARIŞ: TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN ÖRNEKLER, 104-112. 591
Aktekin, Semih ve Çulha Özbaş, Banu (2013).Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Öğretmenliğine İlişkin İnançlarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi, Journal of Theory and Practice in Education/Eğitimde Kuram ve Uygulama , 2013; 9(3):211-228 473
Aktekin, Semih ve Öztürk, Salih (2013). Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi: Trabzon Örneği, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2013, 17(2):295-312 450
Aktekin, Semih ve Pata, Alpaslan (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zamanlarında Tarih Öğrenmeye Yönelik Eğilimleri (Trabzon Örneği), Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2013, 14 (2):20-37 295
Aktekin, Semih (2008). Müze Uzmanlarının Okulların Eğitim Amaçlı Müze Ziyaretlerine İlişkin Görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 2. 373
Aktekin, Semih (2009), "Lise Öğrencilerinin Tarih Derslerinde Yerel Tarih Konularının Öğretilmesiyle İlgili Görüşleri", MİLLİ EĞİTİM, Sayı 182, Sayfa 331-352. 916
Aktekin, Semih (2009). Ortaöğretim Tarih Eğitiminde Yerel Tarihin Yeri ve Önemi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6 (1). 618
Aktekin, Semih (2009). The place and importance of local History in the secondary history Education, Journal of Theory and Practice in Education, 6 (1). 413
Aktekin, Semih ve Baki Pala, Çiğdem (2013). 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013, 21 : 265-286 419
Aktekin, Semih ve Çoban, Zeynep (2012).Tarih Derslerinde Tarihi Film ve Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Trabzon Örneği, Karadeniz İncelemeleri Dergisi , 2012; 7(13):141-160 714
Alabaş, Ramazan ve Dilek, Dursun (2009). Primary school students’ conceptions of history, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1. 507
Aslan, Erdal . (2006). Neden Tarih Öğretiyoruz? Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 20. 653
Ata, Bahri "Üniversite Öncesi Okul Tarih Öğretiminde Siyasi Tarihin Yeri" Prof. Dr. Oral Sander'in Anısına, Türkiye'de Siyasi Tarihin Gelişimi ve Sorunları Sempozyumu, 31-48, Ankara, 2006. 538
Ata, Bahri “Yeni Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının İlköğretim 2005 Sosyal Bilgiler Dersi (6, 7. Sınıflar) Öğretim Programı Açısından Değerlendirilmesi” I. Uluslararası Bilim Çalıştayı (Prof. Dr. Suzan ERBAŞ Anısına), Çanakkale Onsekiz Mart 609
Ata, Bahri (1997) “19. Yüzyılda Bolu’da Eğitim ve Bolulu Eğitimci Muallim Cevdet” Bolu’da Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu, 35-42, Bolu, 1997. 395
Ata, Bahri (1998) “Bolulu Bir Etnograf: Ali Naci Eren(1932-1986). Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2, 26-2 460
Ata, Bahri (2000)"Atatürk, Tarih Öğretimi ve Müzeler" Türk Yurdu, 160,85-90, 787
Ata, Bahri (2007) “Kıdemli ve Aday Tarih Öğretmenlerinin Tarih Dersini Sevmeyen Lise Öğrencisine Yönelik Yaklaşımları” Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 29-42 578
Ata, Bahri (2007). “Atatürk, Eğitim ve Altruism” Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Dil, Kültür, Eğitim, Gazi Üniversitesi, Hasan Âli Yücel Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., 183-201 422
Ata, Bahri “Dr. Halil Fikret Kanad ve Odenwald Okulu” Dr. Halil Fikred Kanad’ı Anma Paneli, 27 Kasım 2006, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 477
Ata, Bahri “İlköğretimde Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Öğrenci Kompozisyonlarında Atatürkçülük” 21nci Yüzyılın Başında Kemalizm’in Anlaşılması ve Anlatılmasındaki Sorunlar, Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 8-9 Kası 546
Ata, Bahri “Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yansıtıcı Soruşturma Geleneği ve Oluşturmacılık Yaklaşımı" Eğitimde Çağdaş Yönelimler III: "Yapılandırmacılık ve Eğitimde Yansımaları Sempozyumu, Özel Tevfik Fikret Okulları, 259-262, İzmir, 2006. 463
Candeğer, Ü. (2013). Üniversitelerin Tarih Öğretmenliği Bölümlerinin İnternet Sayfalarında Bulunan Ders Programları İle Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerinin Karşılaştırılması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2013) Özel Sayı, sayfa. 329-34 78
Cooper, Hilary and Dilek, Dursun. (2004). Children’s Thinking in History: Analysis of a History Lesson Taught to 11 Year Olds at Ihsan Sungu School, Istanbul, International Journal of Historical Learning, Teaching and Research ,Volume 4 Number 2. 368
Demircioğlu, Ebru (2013). Dokuzuncu Sınıf Tarih Ders Kitabında Yer Alan Görseller Hakkında Öğretmen Görüşleri: Trabzon Örneği, Literature and History of Turkish or Turkic, Summer 2013, 8/7 : 95-107 370
Demircioglu, I. H. (2006). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'de Tarih Öğretiminin Genel Amaçlarının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, sayfa. 133-146 686
Demircioglu, I. H. (2006). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'de Tarih Öğretiminin Genel Amaçlarının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, sayfa. 133-146 (2) 438
Demircioglu, I. H. (2007). Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi, Bilig, Sayı 42, sayfa. 77-93 539
Demircioglu, I. H. (2008). Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik, Değerler Eğitimi Dergisi,C.6 No: 15, sayfa. 69-88 503
Demircioglu, I. H. (2008). Does The Teaching of History Encourage Active Citizenship in Turkey? Perceptions of Turkish History Teachers , International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, Vol. 8, No: 1, pp. 71-76. 383
Demircioğlu, İ. H. (2008). History Teachers’ Attitudes to Museum Visits, Teaching History Journal, September, p. 24-30 398
Demircioglu, I. H. (2008). Türkiye'de Tarih Eğitiminin Tarihi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Sayı 12, sayfa. 431-450 611
Demircioglu, I. H. (2008). Using Historical Stories to Teach Tolerance: The Experience of Turkish 8th- Grade Students, The Social Studies, 93-3, pp. 105-110. 403
Demircioğlu, İ. H. (2009), Tarih Öğretmenlerinin Tarihsel Düşünme Becerilerine Yönelik Görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 184, Sayfa: 228-239. (2) 759
Demircioglu, I. H. (2009). Analysis of Turkish Secondary School History Examination Questions According to Cognitive Levels, The New Educational Review, 17-1, pp. 295-304 442
Demircioglu, I. H. (2009). Tarih Ders Kitaplarının Demokrasi Eğitimi Açısından Değerlendirilimesi: Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri, I. Uluslararası Avrupa Birliği Demokrasi Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, sayfa. 258-262 111
Demircioglu, I. H. (2009). Tarih Öğretmen Adaylarının Demokrasi Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği, I. Uluslararası Avrupa Birliği Demokrasi Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, sayfa. 263-270 143
Demircioglu, I. H. (2010). Tarih Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisi'nin Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Sınıflandırılması, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 187, sayfa. 160-170 356
Demircioglu, I. H. (2010). Turkish History Teachers Perceptions of Primary Sources in History Textbooks, The New Educational Review, 21-2, pp. 71-78. 428
Demircioglu, I. H. (2011). Tarih Derslerinde Tarih Web Sitelerinin Eleştirel Bir Bakış Açısıyla İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 190, sayfa. 203-211 328
Demircioglu, I. H. (2012). Osmanlı Devletinde Tarih Yazımının Tarih Eğitimine Etkileri, Milli Eğitim, Sayı 193, Kış/2012, sayfa. 115-125 537
Demircioglu, I. H. (2013). Tarih Ders Kitabı Yazımında Yeni Yaklaşımlar, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 38, sayfa. 119-133 566
Demircioğlu, İ. H. Learning How To Conduct Educational Research In Teacher Education: A Turkish Perspective, Australian Journal of Teacher Education, Vol 33, 1 396
Demircioğlu, İ. H. What ıs the Role of Assıgnments ın Educatıng Secondary School Hıstory Teachers in England?, Fırat University Journal of Social Science, Volume: 15, No: 1, pp. 125-132. 408
Demircioğlu, İsmail H. (2001). Does the Teaching of History in Turkey Need Reform? International Journal of Historical Learning, Teaching and Research , Volume 2 Number 1. 385
Dilek, Dursun and Yapıcı, Gülçin. (2005).The Use of Stories in the Teaching of History, International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, Volume 5 Number 2. 575
Dilek, Dursun (2007). Using Thematic Teaching Approach Based on Pupil's Skill and Interest in Social Studies Teaching, International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, Volume 7, Number 1. 429
Dilek, Dursun. (2005). Sosyal Bilimler Öğretiminde Öğrencilerin Yeteneklerine Dayalı Konu Merkezli Öğretim (Dursun Dilek) Tekniği18. 571
Er, Yasemin ve Tak, İsa (2011). Tarih Öğretmen Adaylarının Birinci Dünya Savaşı’na İlişkin Nedensellik Anlayışlarının İncelenmesi, III. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs 2011 Girne. 2248
Köksal, Hüseyin (2010), "Türkiye’de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı", EĞİTİM, ÇATIŞMA VE TOPLUMSAL BARIŞ: TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN ÖRNEKLER, 113-121. 550
Köksal, Hüseyin (2012). "Dünya Tarihinin Problemleri", 5. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Tam Metinler (Ek Metniler), Ankara, 515-518. 468
Öztürk, İ. H. (2011) "Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 12(4), 277-301 517
Öztürk, İ. H. (2011). Dünya Tarihini Öğretmek: Yeni Ortaöğretim Tarih Müfredat Programlarında Değişim ve Sorunlar. The 3rd International Turkish Educational Research Congress, 4-7 May 2011, Girne, KKTC 577
Öztürk, İ. H. (2012). Tarih Öğretmeni Adaylarına BİT Destekli Öğretim Becerilerinin Kazandırılmasında Tasarım Temelli Öğrenme Yaklaşımı. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(3), 945-968. 583
Öztürk, İ. H. (2012). Tarih Öğretmeni Eğitiminde Eylem Araştırması Yaklaşımının Kullanılması: Bir Model Önerisi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 1(1), 99-115. 725
Öztürk, İ. H. (2012). Wikipedia as a teaching tool for technological pedagogical content knowledge (TPCK) development in pre-service history teacher education. Educational Research and Review, 7(7), 182-191. 467
Öztürk, İ. H., Vd. (2009). Tarih Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanılması Konusunda Bilimsel Çalışmalar Ve Yaklaşımlar. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 7-9 Ekim 2009, İstanbul. 385
Öztürk, İbrahim Hakkı (2006). “AB Bütünleşmesi Sürecinin Avrupa Ülkelerinde Sosyal Bilimler Öğretimi Üzerindeki Yansımaları”, Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Güz 2006, s.29- 366
Öztürk, İbrahim Hakkı (2006). “Tarih Öğretiminde Avrupa Boyutunun Gelişimi: Avrupa Konseyi Çalışmalarındaki Temel Yaklaşımlar (1953-2005)”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi ,Yıl 10, Sayı 1-2, Nisan-Ağustos 2006. 396
Öztürk, İbrahim Hakkı (2009). Yeni Ortaöğretim Tarih Programları Üzerine Eleştirel Bir İnceleme. The First International Congress of Educational Research, 1-3 May 2009, Çanakkale. 425
Öztürk, İbrahim Hakkı (2009). “ ‘Dünyanın En Dinamik ve En Rekabetçi Bilgi Ekonomisi’ Olmak ya da Olamamak: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ve Eğitim Boyutu”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2 Bahar/2008, (13-32). 356
Öztürk, İbrahim Hakkı (2011) “Curriculum Reform and Teacher Autonomy in Turkey: The Case of the History Teaching”, International Journal of Instruction, 4(2), 113-128. 418
Öztürk, İbrahim Hakkı (2011). "Ders Kitaplarında Özgünlük Sorunu ve Nedenleri: Ortaöğretim Tarih Kitapları Örneği", Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 6(1), (23-37). 472
Öztürk, İbrahim Hakkı (2011). "Öğretmen Özerkliği Üzerine Kavramsal Bir İnceleme", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 35, (82-99). 422
Öztürk, İbrahim Hakkı (2011). "Tarih Öğretiminde Anakronizm Sorunu: Sosyal Bilgiler ve Tarih Ders Kitaplarındaki Kurgusal Metinler Üzerine Bir İnceleme", Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 37-58. 709
Safran, Mustafa (2009). "History Teaching in Turkey: From Past to Present and Expectations fort he Future", International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, Vol. 8, No: 1, pp. 177-183. 369
Safran, Mustafa ve Ata, Bahri (1996). “Barışçı Tarih Öğretimi Üzerine Çalışmalar; Türkiye’de Tarih ders Kitaplarında Yunanlılara İlişkin Kullanılan Dil ve Yunanlılara İlişkin Öğrenci Görüşleri” G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi ,1, 11-26 435
Safran, Mustafa ve Ata, Bahri (1998). “Okul Dışı Tarih Öğretimi” G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 87-94 547
Safran, Mustafa ve Şimşek, Ahmet (2006). Development of Historical Time Concept in Elementary School’s Students, Elementary Education Online, 5(2). 411
Safran, Mustafa ve Şimşek, Ahmet (2009). Çocuklarda Zaman Algısının Gelişimi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 2/6. 468
Ünal, S. & Öztürk, İ. H. (2012). Barriers to ITC Integration into Teachers’ Classroom Practices: Lessons from a Case Study on Social Studies Teachers in Turkey. World Applied Sciences Journal, 18(7), 939-944. 479