Yayımlar

OSMANLI BEYLİĞİNİN KURULUŞU” KONUSU ÇERÇEVESİNDE; ÖĞRENCİ TARİH ÖGRETMENİ VE TARİHÇİLERİN TARİHTE NEDENSELLİK ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ

“OSMANLI BEYLİĞİNİN KURULUŞU” KONUSU ÇERÇEVESİNDE;
ÖĞRENCİ TARİH ÖGRETMENİ VE TARİHÇİLERİN TARİHTE
NEDENSELLİK ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ"
ER, Yasemin
Yüksek Lisans, Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Bahri ATA
Şubat-2008

tezin tamamını indirmek için tıklayınız...


Bu çalışma Osmanlı Devleti’nin kurulusu konusu çerçevesinde; öğrenci, tarih öğretmeni ve tarihçilerin, tarihte nedensellik anlayışlarının nasıl şekil aldığını, birbirlerine ne ölçüde benzer nedensellik ilişkisi kurduklarını, betimlemek amacıyla yapılmıştır.
Çalışmada “betimleyici araştırma” yöntemi kullanılmıştır. Veriler hem nitel, hem de nicel yöntemlerle elde edilmiştir. Sınırlandırılmış evren kullanılan bu çalışmada, nicel ve nitel yöntemin örneklemini 300 kişi oluşturmaktadır. Öğretmenlere, akademisyen tarihçilere ve öğrencilere aynı araştırma uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda özetle aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır:
1. Hem orta öğretim hem de ilköğretim öğrencilerinin, nedensellik zincirini kurmalarında, cinsiyetin belirleyici bir etkisinin ve öneminin olmamasına karsın, yas farkının neden seçiminde belirleyici bir rolünün olduğu ortaya çıkmıştır.
2. Öğrencilerle öğretmenlerin nedensellik anlayışları benzer niteliktedir, bu iki grup dışında diğer grupların kendilerine has nedensellik ilişkileri kurduklarını ve bir birlerinden etkilenmedikleri görülmüştür.
Bu konuyla ilgili daha kapsamlı nitel bir çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. Düşüncelerin altında yatan asıl fikirler ve nedensellik ilişkisi bu yöntemle daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarılabilir.